Den otevřených dveří

Mateřská škola Terezínská ul. Lovosice

vás srdečně zve

na ČARODĚJNICKÝ REJ

spojený se dnem otevřených dveří ve středu 27.4.2022 od 15,00 hodin na školní zahradě.

Můžete se těšit:

- seznámení s prostředím MŠ a školní zahrady

- čarodějnická stanoviště

- seznámení se zaměstnanci

- malé občerstvení

VSTUP V MASKÁCH

Zápis do MŠ

Dne 11. – 12.5.2022 bude v naší MŠ probíhat zápis do MŠ. Zápis bude od 9,00 do 11,30 a od 12,30 do 14,00 hodin.

Zápis bude probíhat za přítomnosti dětí i rodičů. Žádosti jsou k vyzvednutí v MŠ. Upřednostňujeme osobní zápis v MŠ. Pokud se ale k zápisu nemůžete dostavit, můžete nás kontaktovat a domluvit se s paní ředitelkou MŠ Novosadovou (731 495 220), nebo zástupkyní Nekolnou (731630596) telefonicky na předání dokumentů. Předat je také můžete osobně v MŠ, kde jsme denně od 6,00 do 16,00 hodin od Po-Pá. Rádi Vás alespoň krátce uvidíme, případně zodpovíme na Vaše dotazy.

Těšíme se na Vás. Pokud potřebujete informace k zápisu klidně volejte p. ředitelce Novosadové ( 731 495 220), nebo zástupkyni MŠ p. Nekolné (731 630 596).

Přijímáme děti z celého města Lovosic, pokud nám to kapacita dovolí.

Dokumenty k osobnímu zápisu:
1. Žádost o přijetí MŠ Terezínská ul. Lovosice platná pro rok 2022/2023 (2.části) – můžete vyplnit s námi společně až v MŠ
2. Evidenční list MŠ Terezínská ul. Lovosice – můžete vyplnit společně s námi až v MŠ, pak ještě musíte k dětskému lékaři, který vám potvrdí dle očkovacího průkazu.
3. Rodný list dítěte – není potřeba mít s sebou kopii
4. Doklad o trvalém bydlišti dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, který podává žádost o přijetí, nebo dítěte, pokud ho už má vystavený)

5.Průkazku pojištěnce (přihlašovaného dítěte)

6. Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce musí doložit originál svého oprávnění dítě zastupovat – (př. rozhodnutí soudu s vyznačením nabytí právní moci apod.)

Hlavní kritéria:

1. přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

2. děti s trvalým bydlištěm na území města Lovosic.

3. ostatní děti dle věku.

Pomocná kritéria:

  • okolnosti zvláštního zřetele

Povinné předškolní vzdělávání – § 34a školského zákona

Povinné pro 5 leté dětí od začátku následujícího školního roku do zahájení povinné školní docházky. Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, nebo zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání lze uložit pokutu až do 5.000 Kč. /dle § 182a/.

Přednostně se přijímají dětí ze spádové oblasti, kterou určí zřizovatel. S účinnosti od 1. 1. 2017 se obcím vymezuje povinnost určit školské obvody spádových mateřských škol obecně závaznou vyhláškou § 179 odst. 3 školského zákona. Tato spádová oblast může být na dobu určitou i neurčitou. Může se měnit každý rok. Zákonný zástupce může přihlásit dítě mimo spádovou oblast.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje:

· na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů;

· na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů;

· cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů;

· účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházka v pracovních dnech v rozsahu 4 souvislých hodin denně a je poskytováno bezúplatně i při OŠD. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních i středních školách. Termín jarních prázdnin se určuje podle sídla mateřské školy. Podmínky pro omlouvání neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád.

Povinné předškolní vzdělávání může být uskutečněno i jiným způsobem zakotveným v § 34 a odst. 5 školského zákona:

· individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy;

Individuální vzdělávání dítěte:

Pravidla INV dítěte je upraveno § 34 školského zákona, který je ve školském zákoně obsažen s účinností od 1. 1. 2017.

· INV se vztahuje pouze na předškolní vzdělávání dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné;

· dítě, které se bude individuálně vzdělávat, musí být přijato k předškolnímu vzdělávání a musí se stát dítětem MŠ;

· zákonný zástupce je povinen písemně oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku;

· výdaje spojené s INV hradí zákonní zástupci (výjimka jsou kompenzační pomůcky u dětí se SVP);

· MŠ určí v řádu školy datum a způsob pro ověření osvojení očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech u dítěte;

· zákonný zástupce přebírá zodpovědnost za vzdělávání dítěte;

· dítě, které se vzdělává podle INV se neúčastní akcí pořádané školou.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte upravuje 34 odst. 2 školského zákona.

Musí obsahovat:

· Jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu (případě cizince místo pobytu dítěte

· Období individuálního vzdělávání

· Zdůvodnění

Návrh rozpočtu 2022

Návrh rozpočtu pro rok 2022 Celý článek…

Nabídka divadla do Mostu

Nabídka divadla Rozmanitostí do Mostu na pohádku:

Dobrodružství tňáků“

- přihlásit se mohou děti ze 2., 3. a 4.třídy.

- celkem máme rezervováno 45 vstupenek, což je kapacita 1 autobusu.

- pojede se přistaveným autobusem 3.5.2022 v 8,45 hodin, tedy po svačině v MŠ. Návrat zhruba ve 12,00 hodin, pak oběd v MŠ a odpočinek, jako obvykle, nebo odchod po obědě, jen o něco později.

- podařilo se nám domluvit dotaci na autobus od Ústeckého kraje, tedy cena vstupenky s dopravou je velmi příznivá.

- cena : 130,- Kč. Vybírat budeme od pondělí 4.4.2022 do 15.4.2022. Noste prosím připraveno přesně.

- v MŠ je seznam, kam se můžete zapisovat.

Informace k provozu

Jak to chodilo ve školce před „dobou Covidu“? Jak to bude od pondělí 14.března?
RANNÍ PROVOZ
- ráno od 6.00 do 7.00hod si zazvoníte na označenou třídu (2.nebo 4.třída)
- od 7.00 hod je provoz na všech třídách a zvoníte si na třídu, kterou navštěvuje vaše dítě
- následně budete vpuštěni do budovy – prosíme, zujte se a nebo použijte návleky (najdete je hned za dveřmi vlevo)
- ŠATNY – děti ze 2.,3. a 4.třídy mají šatnu v přízemí vlevo, děti z 5.třídy mají šatnu v přízemí vpravo, děti z 1.třídy mají šatnu v prvním patře naproti schodům
- značku svého dítěte najdete na nástěnce v šatně, ale děti už vědí a určitě vám poradí, kde mají své místo na věci

Informace k provozu bez omezení

Vážení rodiče,
s velkým potěšením vás informujeme, že od pondělí 14.března otevíráme naší školku bez jakýchkoliv omezení… Tzn. že se konečně budeme potkávat na třídách a ne jen u vstupních dveří.
Chtěli bychom vás poprosit, abyste si na předávání a vyzvedávání děti vymezili delší čas. Děti musí být ráno již v osm hodin na třídě, abychom mohli spočítat stavy a následně je nahlásily do kuchyně. Odpoledne se MŠ uzavírá v 16.00, tzn. že po 16hodine už nesmí být nikdo ve školce.
Všichni se po dvou letech těšíme na běžný provoz a přejeme si, aby podobná omezení již nikdy nenastala

Hala Chemik

2.3.2022 jdou děti ze 2.-3..třídy do haly Chemik na sportovní dopoledne.

Noc s Andersenem

V pátek 1.dubna se v naší MŠ bude, po dvouleté „nucené“ pauze, konat další Noc s Andersenem – letošním tématem je Josef Lada (135.let výročí jeho narození), z jeho obsáhlé tvorby jsme pro děti vybrali knihu „O chytré kmotře lišce“.
Tato akce je pro předškolní děti (děti, které jdou letos k zápisu). Počet míst je omezen kapacitou na spánek – bereme 20 dětí.
V případě zájmu nahlaste své dítě u hlavních dveří p.asistentce Věrce, jak už je zmíněno výše počet míst je omezen. Po obsazení míst obdržíte přihlášku, kterou je nutné vyplnit a odevzdat zpět do MŠ nejpozději do 18.března.
Vybíráme 100,- Kč.
Bližší informace poskytne p.uč. Růžena Valínová ze 4.třídy.

Karneval v MŠ

V pondělí 28.2.2022 chystáme pro děti ve školce Karneval. Prosíme, připravte dětem na tento den jakýkoliv kostým, převlek. Karneval proběhne v dopoledních hodinách na kmenových třídách. Občerstvení pro děti zajistí třídní učitelky z fondu SRPDS.

Hala Chemik

22.2.2022 jdou děti ze 4.třídy do haly Chemik na sportovní dopoledne.