Poplatky

Poplatky spojené s docházkou dětí do MŠ Terezínská Lovosice viz. níže.

Stravování v MŠ


Způsob stravování dohodne zákonný zástupce s ředitelkou školy při zápisu.

Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravuje se vždy/ vyhláška MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování/.

Jídelní lístky jsou sestavovány s ohledem na dodržování zásad zdravé výživy.

Celodenní stravování:

  • Děti 3-6 let   39,- Kč/den (přesnídávka / 9,- Kč, oběd / 20,- Kč, odp.svačina  / 10,- Kč)
  • Děti 6-7 let   43,- Kč/den (přesnídávka / 9,- Kč, oběd / 24,- Kč,  odp.svačina / 10,- Kč)
  • Vyhláška č. 272/2005 , dle přílohy č.2 k vyhlášce 107/2005 o školním stravování se mění od 1.1.2023


Stravné společně s úplatou za předškolní vzdělávání hradí vždy zákonný zástupce ve smluveném termínu. Úhrada se provádí formou inkasa mateřskou školou z účtu plátce na základě souhlasu  k inkasu / číslo účtu mateřské školy obdrží zákonný zástupce při zápisu a potvrzení o zadání souhlasu k inkasu předá při zahájení docházky dítěte do MŠ/.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání


viz.Vnitřní směrnicí o úplatě od 1. 9. 2008

  • při celodenní docházce  400,- Kč

/§ 6 odst.3 vyhl.č.14/ 2005 Sb.ve znění pozdějších předpisů/

Od úplaty je osvobozen zákonný zástupce dítěte:

  • 3.ročník mateřské školy/ předškolák/
  • rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (§20 až §22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) a předloží potvrzení o pobírání toho příspěvku každé pololetí kalendářního roku. Při nepředložení tohoto potvrzení je úplata účtována v plné výši.
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§36 až 43 zákona 117/1995 Sb.) a předloží potvrzení o pobírání těchto dávek pravidelně na každé pololetí kalendářního roku. Při nepředložení tohoto potvrzení je úplata účtována v plné výši.