Organizace vzdělávání

Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech,hrách a situacích,které v průběhu dne v MŠ proběhnou a umožňují uplatňovat prožitkový styl učení v rovině spontánní i řízené, v menších či větších skupinách nebo individuálně,vycházející z dětské volby,zvídavosti a potřeby objevovat.


Učení hrou a činností spočívá ve vyhledávání témat,která jsou dětem blízká,,jejichž prostřednictvím dosahují vzdělávacích cílů v oblasti poznatků a dovedností,ale také motivací,hodnot a postojů.


Ve vzdělávání využíváme i vzájemné spolupráce dětí při řešení společných složitějších problémů a situací,všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.Metody a formy vzdělávání jsou podrobněji rozpracovány v pedagogických podmínkách.


Děti se specifickými vzdělávacími potřebami/poruchy řeči , děti se sociálním znevýhodněním a děti s odkladem školní docházky/ jsou vzdělávány dle individuálních plánů a  Stimulačního programu pro předškoláky/ Metoda dobrého startu, Shody a rozdíly, grafomotorika  aj./.Kromě běžné nabídky aktivit poskytujeme  individuální logopedickou péči.


Ve vzdělávání nadaných dětí nabízíme různorodé aktivity zaměřující se na estetické činnosti včetně seznamování s anglickým jazykem.


Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří nadstandardní aktivity /ozdravné pobyty, plavání, počítače, společné akce rodičů a dětí,výlety aj./, které organizujeme v průběhu celého roku.


Snažíme se být otevřenou rodinnou školkou, podporovat výchovný zájem rodičů o vlastní dítě,příležitostně a citlivě ovlivňovat jejich kontakty a doplňovat rodinnou výchovu estetickým prostředím s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů a prožitků.Chceme,aby bylo dítě svým okolím přijímáno a uznáváno,aby zažilo uspokojení z úspěchu.


Důraz klademe  na partnerský vztah s rodiči/dny otevřených dveří pro nové děti,rodičovské dny,kdy se rodiče zúčastní třídního programu/.


Důležitá je pro nás sounáležitost všech zúčastněných osob k MŠ,ke skupině,ke kamarádům.Pro rozšíření možnosti sociálního učení se děti mohou setkávat / po domluvě se svou učitelkou / mezi sebou – s dětmi a učitelkami jiných tříd,společně prožívat,spolupracovat,účastnit se společných akcí,ranních kruhů,přípravy školních akcí atd.