Zápis pro školní rok 2023/2024

Zápis do mateřské školy se koná 10. a 11. května 2023

od 9,00 do 11,30 a od 12, 30 do 14, 00 hodin

v budově Mateřské školy Terezínská ul. Lovosice.

Mateřská škola bude pro školní rok 2023/2024 přijímat cca 20 dětí. Tento počet se odvíjí od počtu dětí, které ve školním roce 2022/2023 ukončí školní docházku a odchází do ZŠ. Přijímáme děti z celého území města Lovosice s ohledem na kritéria. (viz. popsáno níže)

U zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

1) rodný list dítěte

2) kartičku pojištěnce (dítěte)

3) doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz)

Zákonný zástupce oznámí a doloží škole případné již známé důvody k zahájení poskytování podpůrných opatření dítěti, doloží výsledky zpráv z již realizovaných odborných vyšetření. Seznámí ředitelku se zdravotním stavem dítěte, v průběhu přijímacího řízení se vzájemně dohodnou na případných potřebných opatřeních v rámci stravování dítěte (dieta, potravinová alergie apod.) a délce docházky do MŠ.

Jak bude zápis probíhat:

  • V den, kdy se dostaví zákonný zástupce k zápisu, bude i s dítětem přivítán ve vestibulu MŠ, zde společně s pověřenou paní učitelkou zkontrolují vyplněné žádosti o přijetí, evidenční list, dohody o předškolním vzdělávání a informované souhlasy se zpracováním osobních údajů. Pokud nemají rodiče dopředu připraveno, tak společně vyplníte v MŠ.  Dále pak po příchodu dostanou číslo jednací a mohou podat svou žádost u ředitelky MŠ. V době čekání, nebo po zápisu bude mít dítě prostor krátce se seznámit s prostředím společně s rodiči.
  • Při zápisu k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje pořadí podání žádosti o přijetí, ale rozhodné je pořadí přijímaných dětí sestavené dle kritérií pro přijetí.
  • Samotný zápis se koná v kanceláři ředitelky školy. Ředitelka školy přijme písemnou žádost o přijetí dítěte, ověří potřebné doklady a po krátkém rozhovoru se zástupci dítěte zahájí správní řízení.
  • Zákonný zástupce dítěte obdrží číslo jednací, pod kterým budou uveřejněny výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na veřejné listině. Tyto budou vyvěšeny na úřední desce před mateřskou školou a na webových stránkách školy.

Pokud naši mateřskou školu neznáte a máte zájem nás navštívit,

zveme vás s dětmi na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a to

od 08.30 do 11.00 hodin nebo od 14.00 do 15.00 hodin,

kdy si mohou vaše děti pohrát a poznat prostředí školy.

Pokud se Vám tento termín nehodí, zavolejte nám a domluvte si individuální návštěvu. Rádi Vás naší MŠ provedeme.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1) Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, přičemž přednostně bude dítě tříleté a starší přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určil zřizovatel školy – Město Lovosice, a to v obecně závazné vyhlášce obce. ( File.ashx (meulovo.cz))  Školský obvod Mateřské školy, Terezínská 907/42, Lovosice tvoří ulice: Jiráskova, Nerudova, Hálkova, Svatopluka Čecha, Tylova, Polní, S. K. Neumana, Siřejovická, Purkyňova, Myslivecká, Žižkova, Terezínská, Mírová, Husova, Prokopa Holého, Okružní, Nádražní, Obchodní, U Nadjezdu, Lukavecká, Prosmycká a Technická; Kostelní.

2) Zákonný zástupce podá při zápisu písemnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Formuláře žádosti budou v tištěné formě k vyzvednutí v budově MŠ Terezínská ul. Lovosice od 20. 04. 2023. Je nutné si je v MŠ vyzvednout. Není možné si je stáhnout z internetu.

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce musí doložit originál svého oprávnění dítě zastupovat (př. pravomocné rozhodnutí soudu).

Zákonný zástupce dítěte mladšího 5 let k 31. 08. 2023 je povinen zajistit potvrzení ošetřujícím lékařem dítěte o řádném očkování nebo jeho kontraindikaci. Stav očkování nechá zapsat na evidenčním listu dítěte, který obdrží taktéž v MŠ. Povinnost doložit řádné proočkování dítěte neplatí u dětí starších 5 let, tedy u dětí, pro které je vzdělávání povinné. Je však velmi vhodné i tyto děti řádně proočkovat, neboť pro neočkované dítě platí omezení účasti ve škole v přírodě pořádané mateřskou školou, při jejíž realizaci platí jiná zákonná ustanovení, tedy účast dítěte na takovýchto pobytech je podmíněna řádným očkováním.

O přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, nejpozději do 30 dnů od podání písemné žádosti.

KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ pro školní rok 2023/2024:

1. Dítě pětileté k 31. 08. 2023 a dítě s odkladem školní docházky = povinné předškolní vzdělávání.

2. Dítě tříleté k 31. 08. 2023 a starší s trvalým pobytem ve školském obvodu Mateřské školy Terezínská ul. Lovosice.

3. Dítě narozené 01. 09. 2020 až 31. 12. 2020 s trvalým pobytem ve školském obvodu Mateřské školy Terezínská ul. Lovosice.

4. Dítě tříleté k 31. 08. 2023 a starší s trvalým pobytem mimo školský obvod Mateřské školy Terezínská ul. Lovosice.

5. Dítě narozené 01. 09. 2020 až 31. 12. 2020 s trvalým pobytem mimo školský obvod Mateřské školy Terezínská ul. Lovosice.

Týká se též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území školského obvodu v Lovosicích. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí:

Pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání POVINNÉ.

Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud pětileté dítě do mateřské školy ještě nikdy nedocházelo, je povinností zákonného zástupce přihlásit dítě ke vzdělávání ve spádové nebo jím vybrané jiné mateřské škole ve vypsaném termínu zápisu. Do jiné, než spádové MŠ bude dítě přijato pouze v případě volné kapacity této MŠ. Nepřihlášení dítěte k předškolnímu vzdělávání nebo zanedbání péče o povinné vzdělávání je považováno za přestupek, který podléhá podle dalších právních předpisů postihům.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje:

° v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení

° formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech

° po dobu 4 souvislých hodin denně

° začátek povinné doby vzdělávání dítěte je stanoven mezi 06. 00 a 08.00 hodinou

° povinnost docházet do MŠ se nevztahuje na dny vyhlášených školních prázdnin

Zákonný zástupce dítěte má možnost po dohodě s ředitelkou školy zajistit dítěti plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte jinou než povinnou formou v mateřské škole:

1) individuálním vzděláváním dítěte (dále jen IV) – toto rozhodnutí oznámí zákonný zástupce dítěte písemně v době zápisu ředitelce školy nebo nejpozději do konce května 2023 (spolu s určením délky individuálního vzdělávání – po převážnou část školního roku nebo celý školní rok) – IV se uskutečňuje bez docházky dítěte do mateřské školy – podrobné informace poskytne ředitelka školy – povinností zákonného zástupce při IV dítěte je zajistit jeho účast u pravidelných ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (dle podmínek stanovených platným školním řádem) – dítě může být vzděláváno doma rodičem nebo jinou osobou

2) vzděláváním v přípravné třídě základní školy (pokud je pro daný školní rok v některé ze ZŠ zřízena)

3) ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální)

4) vzděláváním v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Zákonný zástupce musí vždy přijetí dítěte k jiným formám povinného předškolního vzdělávání oznámit ve spádové mateřské škole nejdéle 3 měsíce před zahájením jiné formy předškolního povinného vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky. V takovém případě je zákonnému zástupci uložena povinnost doložit ředitelce MŠ rozhodnutí o odkladu školní docházky, vydané základní školou, ve které se dítě zúčastnilo zápisu.

Těšíme se na Vás i na Vaše děti na dnech otevřených dveří a u zápisu do MŠ.