Zápis do MŠ

Dne 11. – 12.5.2022 bude v naší MŠ probíhat zápis do MŠ. Zápis bude od 9,00 do 11,30 a od 12,30 do 14,00 hodin.

Zápis bude probíhat za přítomnosti dětí i rodičů. Žádosti jsou k vyzvednutí v MŠ. Upřednostňujeme osobní zápis v MŠ. Pokud se ale k zápisu nemůžete dostavit, můžete nás kontaktovat a domluvit se s paní ředitelkou MŠ Novosadovou (731 495 220), nebo zástupkyní Nekolnou (731630596) telefonicky na předání dokumentů. Předat je také můžete osobně v MŠ, kde jsme denně od 6,00 do 16,00 hodin od Po-Pá. Rádi Vás alespoň krátce uvidíme, případně zodpovíme na Vaše dotazy.

Těšíme se na Vás. Pokud potřebujete informace k zápisu klidně volejte p. ředitelce Novosadové ( 731 495 220), nebo zástupkyni MŠ p. Nekolné (731 630 596).

Přijímáme děti z celého města Lovosic, pokud nám to kapacita dovolí.

Dokumenty k osobnímu zápisu:
1. Žádost o přijetí MŠ Terezínská ul. Lovosice platná pro rok 2022/2023 (2.části) – můžete vyplnit s námi společně až v MŠ
2. Evidenční list MŠ Terezínská ul. Lovosice – můžete vyplnit společně s námi až v MŠ, pak ještě musíte k dětskému lékaři, který vám potvrdí dle očkovacího průkazu.
3. Rodný list dítěte – není potřeba mít s sebou kopii
4. Doklad o trvalém bydlišti dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, který podává žádost o přijetí, nebo dítěte, pokud ho už má vystavený)

5.Průkazku pojištěnce (přihlašovaného dítěte)

6. Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce musí doložit originál svého oprávnění dítě zastupovat – (př. rozhodnutí soudu s vyznačením nabytí právní moci apod.)

Hlavní kritéria:

1. přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

2. děti s trvalým bydlištěm na území města Lovosic.

3. ostatní děti dle věku.

Pomocná kritéria:

  • okolnosti zvláštního zřetele

Povinné předškolní vzdělávání – § 34a školského zákona

Povinné pro 5 leté dětí od začátku následujícího školního roku do zahájení povinné školní docházky. Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, nebo zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání lze uložit pokutu až do 5.000 Kč. /dle § 182a/.

Přednostně se přijímají dětí ze spádové oblasti, kterou určí zřizovatel. S účinnosti od 1. 1. 2017 se obcím vymezuje povinnost určit školské obvody spádových mateřských škol obecně závaznou vyhláškou § 179 odst. 3 školského zákona. Tato spádová oblast může být na dobu určitou i neurčitou. Může se měnit každý rok. Zákonný zástupce může přihlásit dítě mimo spádovou oblast.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje:

· na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů;

· na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů;

· cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů;

· účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházka v pracovních dnech v rozsahu 4 souvislých hodin denně a je poskytováno bezúplatně i při OŠD. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních i středních školách. Termín jarních prázdnin se určuje podle sídla mateřské školy. Podmínky pro omlouvání neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád.

Povinné předškolní vzdělávání může být uskutečněno i jiným způsobem zakotveným v § 34 a odst. 5 školského zákona:

· individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy;

Individuální vzdělávání dítěte:

Pravidla INV dítěte je upraveno § 34 školského zákona, který je ve školském zákoně obsažen s účinností od 1. 1. 2017.

· INV se vztahuje pouze na předškolní vzdělávání dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné;

· dítě, které se bude individuálně vzdělávat, musí být přijato k předškolnímu vzdělávání a musí se stát dítětem MŠ;

· zákonný zástupce je povinen písemně oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku;

· výdaje spojené s INV hradí zákonní zástupci (výjimka jsou kompenzační pomůcky u dětí se SVP);

· MŠ určí v řádu školy datum a způsob pro ověření osvojení očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech u dítěte;

· zákonný zástupce přebírá zodpovědnost za vzdělávání dítěte;

· dítě, které se vzdělává podle INV se neúčastní akcí pořádané školou.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte upravuje 34 odst. 2 školského zákona.

Musí obsahovat:

· Jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu (případě cizince místo pobytu dítěte

· Období individuálního vzdělávání

· Zdůvodnění